Co pobudujemy na podstawie zgłoszenia bez decyzji o pozwoleniu na budowę?

09 listopada 2020 0 Komentarzy

Przedstawimy szczegółowy wykaz obiektów jakie można wykonać na podstawie zgłoszenia bez decyzji o pozwoleniu na budowę.

Przedstawimy szczegółowy wykaz obiektów jakie można wykonać na podstawie zgłoszenia bez decyzji o pozwoleniu na budowę.

Obiekty wykonywane na podstawie zgłoszenia (bez decyzji o pozwoleniu na budowę):
- wolno stojące budynki mieszkalne jednorodzinne, których obszar oddziaływania (czyli teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zabudowie tego terenu) mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane,
- sieci wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe (o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa) oraz elektroenergetyczne (o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV),
- wolno stojące parterowe budynki stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2,
- oczyszczalnie ścieków o wydajności do 7,50 m3 na dobę,
- zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m3 (czyli tzw. „szamba”),
- tymczasowe obiekty budowlane, niepołączone trwale z gruntem i przewidziane do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce – w terminie określonym w zgłoszeniu, ale nie później niż przed upływem 180 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu,
- pomosty o długości całkowitej do 25 m i wysokości, liczonej od korony pomostu do dna akwenu, do 2,50 m,
- instalacje zbiornikowe na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3, przeznaczone do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych,
- kanalizacja kablowa,
- zjazdy z dróg krajowych i wojewódzkich oraz zatok parkingowych na tych drogach,
- obiekty budowlane do wykonywania działalności regulowanej ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze, w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów,
- obiekty budowlane piętrzące wodę i upustowe o wysokości piętrzenia poniżej 1 m poza śródlądowymi drogami wodnymi oraz poza obszarem parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych oraz ich otulin,
- wolno stojące: parterowe budynki gospodarcze, garaże i wiaty – o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki,
- przydomowe: ganki i oranżerie (ogrody zimowe) – o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki,
- wolno stojące parterowe budynki rekreacji indywidualnej, rozumianych jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać jednego na każde 500 m2 powierzchni działki,
- gospodarcze obiekty budowlane o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, oraz stawy i zbiorniki wodne o powierzchni nieprzekraczającej 500 m2 i głębokości nieprzekraczającej 2 m od naturalnej powierzchni terenu, przeznaczone wyłącznie na cele gospodarki leśnej i położonych na gruntach leśnych Skarbu Państwa, sytuowanych na obszarze Natura 2000,
- stanowiska postojowe dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie, sytuowane na obszarze Natura 2000,
- boiska szkolne oraz boiska, korty tenisowe, bieżnie służące do rekreacji,
- ogrodzenia o wysokości powyżej 2,20 m,
- przydomowe tarasy naziemne o powierzchni zabudowy powyżej 35 m2,
- przyłącza: elektroenergetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne i telekomunikacyjne – z zastrzeżeniem, iż budowa przyłącza telekomunikacyjnego wymaga sporządzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- kanały technologiczne w pasie drogowym w ramach przebudowy drogi, w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
- stacje ładowania, w rozumieniu ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, z wyłączeniem infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego oraz zastrzeżeniem konieczności sporządzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- niecki dezynfekcyjne, w tym niecki dezynfekcyjne z zadaszeniem,
- podbudowy słupowe dla telekomunikacyjnych linii kablowych,
- obiekty małej architektury w miejscach publicznych,
- obiekty gospodarcze związane z produkcją rolną i uzupełniające zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej: płyty do składowania obornika, szczelne zbiorniki na gnojówkę lub gnojowicę, naziemne silosy na materiały sypkie o pojemności do 30 m3 i wysokości nie większej niż 7 m, silosy na kiszonkę,
- instacje regazyfikacji LNG o pojemności zbiornika magazynowania gazu do 10 m3.

Komentarze

Brak Waszych opinii do tego artykułu.


Dodaj Komentarz


zdjecie 4251
COMFORT - BRAMY OKNA ROLETYTy decydujesz jakiej stolarki potrzebujesz!„Dokończ budowę i zamknij stan surowy teraz z jeszcze wi


OKNA PCV - SPRZEDAŻ - PROFESJONALNY MONTAŻ - 100% SATYSFAKCJIOKNA PCV - SPRZEDAŻ - PROFESJONALNY MONTAŻ - 100% SATYSFAKCJI


- WYCENA GRATIS
- ZADZW

Dom w Korczakach

Sprzedam dom w Korczakach(6km od Ostrołęki) z dala od głównej drogi, niecały kilometr od rzeki Narew

Usługi kamieniarstwo

Usługi Kamieniarskie.
Granit, Marmur, Kwarcyt.
- Blaty kuchenne.
- Blaty łazienkowe.
- Schody wewnętrzne

Wywiozę Styropian odpady po termoizolacji budynku i inne

Wywiozę Styropian odpady po termoizolacji budynku (ociepleniu domu ) Wywiozę Styropian z Elewacji Bu

FaceBook