Budownictwo mieszkaniowe w województwie mazowieckim w 2018 r.

15 lipca 2019 0 Komentarzy
W 2018 r. oddano do użytkowania 41078 mieszkań, z czego 57% to mieszkania wybudowane w m.st. Warszawie. Udział mieszkań oddanych w województwie stanowił 22,2% efektów budownictwa w kraju. Wzrosła liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto natomiast spadła liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym.
W 2018 r. oddano do użytkowania 41078 mieszkań, z czego 57% to mieszkania wybudowane w m.st. Warszawie. Udział mieszkań oddanych w województwie stanowił 22,2% efektów budownictwa w kraju. Wzrosła liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto natomiast spadła liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym.
 
Nowe budynki mieszkalne oddane do użytkowania
Na terenie województwa mazowieckiego w 2018 r. oddano do użytkowania — 11101 nowych budynków mieszkalnych (tj. o 4,7% mniej niż przed rokiem). Większość z nich przekazano na terenach wiejskich — 7049 (63,5%). Za pomocą technologii tradycyjnej udoskonalonej zostało wzniesionych 97,0% nowych budynków mieszkalnych. Biorąc pod uwagę liczbę kondygnacji najwięcej wybudowano budynków 2-kondygnacyjnych (65,5%) i 1-kondygnacyjnych (26,7% nowych budyn-ków). Przeciętny czas trwania budowy nowego budynku mieszkalnego wyniósł 35 miesięcy i był o 7,1 miesiąca krótszy niż w 2017 r. Zarówno w mieście, jak i na wsi zmniejszył się czas ich budowy odpowiednio o 5,5 miesiąca i o 10,0 miesięcy.
 
W 2018 r. inwestorzy indywidualni wybudowali — 8294 nowe budynki mieszkalne (w 2017 r. — 9204 budynki). Ich udział w ogólnej liczbie nowych budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania wyniósł 74,7% (w 2017 r. — 79,0%). Pod względem liczby mieszkań wybudowanych przez inwestorów indywidualnych dominowały głównie budynki jednomieszkaniowe, które w 2018 r. stanowiły 98,2% liczby nowych budynków mieszkalnych oddanych przez inwestorów indywidulanych.
 
Mieszkania oddane do użytkowania
W 2018 r. na terenie województwa mazowieckiego oddano do użytkowania —41078 mieszkań (tj. o 10,2% więcej niż przed rokiem). Najwięcej mieszkań przekazano w miesiącu grudniu —5401, a najmniej w maju —2498.
 
Największa grupa mieszkań oddanych do użytkowania wybudowana została w nowych budynkach mieszkalnych (98,9%). Pozostałe to mieszkania powstałe w wyniku rozbudowy już istniejących budynków mieszkalnych (0,7%), uzyskane z przebudowy i adaptacji pomieszczeń niemieszkalnych w budynkach mieszkalnych (0,3%), w budynkach zbiorowego zamieszkania oraz w budynkach nie-mieszkalnych (0,1%).
 
 
Na terenie miast województwa oddano do użytkowania 32628 mieszkań (o 13,7% więcej niż przed rokiem), a ich udział w ogólnej liczbie przekazanych mieszkań w województwie zwiększył się o 2,4 p. proc. Mieszkania oddane do użytkowania w m.st. Warszawie stanowiły 57,0% efektów budownictwa mieszkaniowego województwa i 71,8% efektów uzyskanych w miastach (w 2017 r. odpowied-nio 54,5% i 70,9%). Na terenach wiejskich województwa liczba mieszkań przekazanych do użytko-wania spadła o 1,5% w skali roku.
 
W miastach 89,8% mieszkań przeznaczonych było na sprzedaż lub wynajem (w m.st. Warszawie 96,3%). Na wsi prawie 75% mieszkań oddanych do użytkowania stanowiły mieszkania wybudowane przez inwestorów indywidualnych. W 2018 r. w województwie mazowieckim odnotowano wzrost liczby mieszkań oddanych do użyt-kowania w budownictwie przeznaczanym na sprzedaż lub wynajem (o 4594), komunalnym (o 167) i społecznym czynszowym (o 119). Mniej mieszkań niż przed rokiem oddano do użytkowania w budownictwie indywidulanym (o 1005), spółdzielczym (o 44) i zakładowym (o 27).
 
 
Standard mieszkań oddanych do użytkowania
W 2018 r. przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania oddanego do użytkowania wynosiła 79,1 m2 i w stosunku do roku poprzedniego zmniejszyła się o 5,6 m2. Mieszkania o największej przecięt-nej powierzchni użytkowej oddano w budownictwie indywidualnym — 150,2 m2 (poziom zbliżony do roku poprzedniego), najmniejsze w budownictwie komunalnym — 39,4 m2 (w 2017 r. — 40,5 m2).
 
W miastach przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania przekazanego do eksploatacji wynosi-ła 65,5 m2 (w 2017 r. — 69,9 m2), a na wsi była ponad dwukrotnie większa.
 
Wśród powiatów największa przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania oddanego do użytkowania wystąpiła w powiecie siedleckim — 159,4 m2 i była ona dwukrotnie większa niż przeciętna w województwie. Dużą przeciętną powierzchnią użytkową 1 mieszkania przekazanego do użytkowania charakteryzowały się mieszkania w powiatach: ostrowskim — 154,2 m2, ostrołęckim — 152,6 m2. Mieszkania o najmniejszej powierzchni wybudowano w m.st. Warszawa — 59,7 m2, m. Płocku — 62,3 m2 oraz w m. Siedlcach — 70,0 m2.
 
W 2018 r. mieszkania oddane do użytkowania na terenie województwa mazowieckiego składało się przeciętnie z 3,4 izby (podobnie jak w 2017 r.). Największe mieszkania zostały przekazane przez inwestorów budujących mieszkania indywidualne — 5,5 izby, a najmniejsze przez budujących mieszkania komunalne — 1,7 izby.
 
 
 
Jakość mieszkań przekazywanych do użytkowania określa ich wyposażenie w instalacje techniczno-sanitarne. W 2018 r. prawie 96% mieszkań wyposażonych było w wodociąg z sieci, blisko 86% w kanalizację z odprowadzeniem do sieci, prawie 59% w centralne ogrzewanie z sieci oraz ciepłą wodę dostarczaną centralnie i 36% w gaz z sieci.
 
Natężenie budownictwa mieszkaniowego
W 2018 r. na 1000 ludności oddano 7,6 mieszkań (wzrost o 0,7 punktu; w miastach o 1,1 punktu a na wsi nieznaczny spadek).
 
 
Najwięcej mieszkań na 1000 ludności oddano do użytkowania w powiecie m.st. Warszawa — 13,2 (wobec 11,6 w 2017 r.), piaseczyńskim — 11,8 (wobec 9,2 w 2017 r.), najmniej natomiast w powiatach przasnyskim i żuromińskim — po 1,3 (w 2017 r. odpowiednio 2,7; 2,2 ). W 5 powiatach (m.st. Warszawa, piaseczyński, grodziski, legionowski, warszawski zachodni) wskaź-nik przyjął wartość wyższą od średniej wojewódzkiej — 7,6.
 
W 2018 r. liczba mieszkań oddanych do użytkowania w przeliczeniu na 1000 nowo zawartych mał-żeństw wyniosła 1509 (wobec 1373 w 2017 r.); w miastach — 1862, na wsi — 872. Na poziomie po-wiatów najwyższy wskaźnik zanotowano w powiecie piaseczyńskim — 2648, najniższy w powiecie żuromińskim — 254. W 11 powiatach województwa oddano do użytkowania więcej mieszkań niż zawarto małżeństw (powiaty: m. Siedlce, żyrardowski, pruszkowski, nowodworski, wołomiński, miń-ski, warszawski zachodni, legionowski, grodziski, m.st. Warszawa, piaseczyński).
 
Mieszkania, których budowę rozpoczęto
W 2018 r. na terenie województwa mazowieckiego rozpoczęto budowę — 46517 mieszkań (tj. o 7,6% więcej niż w 2017 r.). W 2018 r. mieszkania rozpoczęte realizowane na sprzedaż lub wynajem stanowiły 72,9%, zaś mieszkania w budownictwie indywidualnym 25,8%. Pozostałe 1,3% stanowiły inwestycje rozpoczęte przez inwestorów w budownictwie spółdzielczym, komunalnym, społecznym czynszowym i zakładowym.
 
Wydane pozwolenia lub dokonane zgłoszenia z projektem budowlanym
W 2018 r. w województwie mazowieckim wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszeń z projektem budowlanym na budowę 50673 mieszkań (tj. o 1,2% mniej niż w 2017 r.). W nowych budynkach mieszkalnych powstanie 49953 mieszkania (wobec 50331 mieszkań w 2017 r). Pozostałe mieszkania powstaną w nowych budynkach niemieszkalnych, zbiorowego zamieszkania oraz w rozbudowanych i przebudowanych budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Spośród wszystkich mieszkań, na budowę których wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym 25,2% (wobec 31,8% w 2017 r.) będzie zrealizowanych przez inwestorów indywidualnych.
 
 
 
zdjecie 5814
COMFORT - BRAMY OKNA ROLETYTy decydujesz jakiej stolarki potrzebujesz!
Krispol to ceniony polski producent kompletu stolarki o

Hurtownia  ARCO- materiały budowlane  /Ławy 75  k.Rzekunia/

OFERUJEMY W PROMOCYJNYCH CENACH >>> PONIŻSZY ASORTYMENT BUDOWLANY: STYROPIAN biały, grafitowy, ni

GEAL ul. Kopernika 10

Zapraszamy do naszych Biur Handlowych: OSTROŁĘKA ul. Kopernika 10 (obok sklepu Metalowiec) tel. 29

Oczyszczalnie , Przyłącza, hydraulik

Nasza firma zajmuje się kompleksowym montażem jak i serwisem Przydomowych oczyszczalni ścieków (biol

Usługi budowlane

Tynk tradycyjny, gładzie gipsowe, malowanie, panele, łazienka i kuchnia, tarasy poddasze użytkowe we

FaceBook